Sofia 1404
47 Nikola Vaptsarov Blv.
stgeorgeschool.bg

Werkwijze en lesmethodes

Voor het taalonderwijs gebruikt de Koningin Máxima School lesmethodes die ook op Nederlandse dagscholen gebruikt worden. Voor het cultuuronderwijs gebruikt de school materiaal dat specifiek door de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland voor NTC scholen is ontwikkeld en zich op de leergebieden aardrijkskunde, geschiedenis en cultuur en samenleving richt.

Peuters

In de peutergroep wordt gebruik gemaakt van de methode Uk en Puk. De ontwikkeling van de woordenschat staat in deze groep centraal. Dit gebeurt aan de hand van thema’s die passen bij de belevingswereld van de kinderen. Tijdens de lessen wordt er veel voorgelezen, gezongen, gespeeld en geknutseld.

Groep 1 en 2

In groep 1 en 2 wordt gewerkt met de methode Schatkist. Deze methode gaat uit van ankers (thema’s) die in de tijd kunnen worden gepositioneerd. Bij elk jaargetijde zijn vier ankers ontwikkeld. Binnen een anker wordt gewerkt met een ankerverhaal en diverse activiteiten die aansluiten bij het verhaal. Op onze school ligt de nadruk op activiteiten gericht op de mondelinge taalontwikkeling, de woordenschat en de beginnende geletterdheid.

Groep 3

In groep 3 staat het leren lezen en spellen centraal. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Veilig leren lezen’, aangevuld met de methodiek van ‘Zo Leer je Kinderen Lezen en Spellen’. Eveneens is er veel aandacht voor verhaalbegrip, de leesbeleving en het uitbreiden van de woordenschat. Alle activiteiten sluiten aan bij zogeheten ankerverhalen.

Groep 4 t/m 8

In de groepen 4 t/m 8 wordt gewerkt met de methodes ‘Taal op maat’ en ‘Spelling op maat’. In ‘Taal op maat’ worden de onderdelen spreken en luisteren, woordenschat, taalbeschouwing en stellen aangeboden aan de hand van diverse thema’s. De oefeningen worden digitaal aangeboden (op het smartboard) en digitaal verwerkt (op de tablet).

Daarnaast wordt er middels ‘Nieuwsbegrip’ aandacht besteed aan begrijpend lezen. Middels lessen uit het NOB lespakket ‘Nederland in Zicht’ wordt invulling gegeven aan de cultuurlessen. In de cultuurlessen wordt aandacht besteed aan aardrijkskunde, geschiedenis, cultuur en samenleving.

Voortgezet Onderwijs

De VO leerlingen krijgen les op verschillende niveaus, aansluitend op hun behoeftes en mogelijkheden. Als basis lesmateriaal wordt gebruik gemaakt van de ‘Stercollecties van VO-content’. Dit materiaal is actueel, multimediaal en sluit aan bij de wettelijke kaders zoals kerndoelen en eindtermen. Voor het oefenen van de leesstrategieën maken wij gebruik van Nieuwsbegrip. Daarnaast wordt er geoefend met Vlekkeloos Nederlands en Taalschat. De leerlingen kunnen jaarlijks deelnemen aan een van de examens Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CnaVT).