Sofia 1404
47 Nikola Vaptsarov Blv.
stgeorgeschool.bg

Onze onderwijskundige doelen zijn gebaseerd op de kwaliteitscriteria die de Nederlandse overheid hanteert. Hierbij gaan wij uit van de kerndoelen zoals die geformuleerd zijn voor de deelvaardigheden van de Nederlandse taal: mondeling taalonderwijs, schriftelijk taalonderwijs en taalbeschouwing. Door de NOB zijn deze leerlijnen ‘vertaald’ in speciale leerlijnen voor het NTC onderwijs.

Het NTC onderwijs onderscheidt drie richtingen:

NTC richting 1

Dit onderwijs is gericht op directe aansluiting bij onderwijs in Nederland en Vlaanderen en moet een terugkeer in het Nederlandse- of Vlaamse onderwijs faciliteren. Bij deze leerlingen is Nederlands de dominante taal in de thuissituatie; daarnaast spreken zij de dagschooltaal en/of de taal van het land.

NTC richting 2

Het doel is het zo goed mogelijk op peil houden van de Nederlandse taal, met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland of Vlaanderen. Bij deze leerlingen wordt doorgaans met één van de ouders Nederlands gesproken en de taal van de andere ouder komt meestal overeen met de dagschooltaal. Deze taal zal de dominante taal zijn binnen het gezin. Leerlingen binnen deze richting hebben een maximale leerachterstand van twee jaar op leeftijdgenoten in Nederland of Vlaanderen.

NTC richting 3

Deze leerlingen leren Nederlands als vreemde taal, met het oog op een eventuele verhuizing naar Nederland of Vlaanderen. Het betreft kinderen die thuis geen Nederlands spreken en de taal ook nog niet of nauwelijks beheersen. Deze leerlingen hebben een achterstand van meer dan twee jaar op leeftijdgenoten in Nederland of Vlaanderen.

Onderwijs op de Koningin Máxima School

De Koningin Máxima School verzorgt onderwijs in de NTC richtingen 1 en 2. In incidentele gevallen kunnen kinderen deelnemen die bij aanname het niveau van NTC richting 3 hebben.

Schoolgids KMS 2020-2021